Udgivelser Akademi Forside Kontakt
DIALOG:
Steffens om Schleiermacher
Steffens om Mynster
TEMA:

Steffens

Det evige i midten

... Det Præg af det Evige, som aabenbarer sig i Historiens rythmiske Gang, maa erkjendes ved en Anskuelse, som uafhængig af Tiden, erkjender det Evige selv for sit Middelpunkt. At finde dette er Philosophiens Problem. Den gamle Philosophie, den platoniske, kjendte det. Midt i de meest prosaiske Tider rejste sig Genier, som skuede Naturens og Historiens Middelpunkt, misforstaaede af deres Samtidige, og jo mere den herskende Prosa tog overhaand, desto mere Plotin var ikke saa uforstaaelig for sin Tidsalder, som Jordanus Brunus og Spinoza. ... (Indledning til philosophiske Forelæsninger, 1803, s. 136)

... Der er en Plan i hele Menneskeslægtens Historie, en Plan i hvilken Frihedens og Vilkaarlighedens töjleslöse Spil med Nödvendigheden taber sig, i hvilken en Guddom [144] aabenbarer sig. ...

... Fornuften er evig sit eget Objekt, formaaer derved, at træde ud af den hele Natur, bestaae i sig selv og ved sig selv og blive Kilden til alt det Objektive. For den aabner sig Naturen ... for den aabenbarer sig, som fra tusende Straaler, gjennem alle Livets Phænomener, i Gemyttets inderste mysteriöse Centrum, en Guddom, i hvis Billede vi ere skabte.
(Henrich Steffens: Indl. til philosophiske forelæsninger, s.143/145)

Steffens, Henrik (1773-1845) naturforsker og -filosof fra Stavanger, (fætter til Grundtvig; stedfætter til Mynster-brødrene), barndom i Danmark, studier i København og Kiel, doktor i Kiel 1797. — Kom i kontakt med den gryende romantik i Jena i sommeren 1798 og blev især påvirket af Schelling, forelæste 1799 i Berlin og stiftede bekendtskab med Friedrich Schlegel. Var 1799-1801 i Freiberg, hvor han bl.a. traf Novalis; holdt i vinteren 1802-3 sine berømte forelæsninger i København, der bragte romantikken til Danmark, delvis trykt som Indledning til philosophiske Forelæsninger (Kbh. 1803); Grundzüge der philosophischen Wissenschaft, 1806; professor i Halle 1808-11, 1811-31 i Breslau, derefter i Berlin. — Caricaturen des Heiligsten, 1819; Anthropologie, 1824; Was ich erlebte (en omfattende og betydningsfuld selvbiografi), 1840-44.

B